Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck  zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling van de behandelovereenkomst gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck uit deze praktijk of zijn/haar waarnemer. 
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur is de oefentherapeut gerechtigd het verzuimtarief in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt/cliënt buiten de facturen voor de ontvangen behandelingen een aparte factuur ontvangt. Deze factuur dient de patiënt/cliënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief.  Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de praktijk, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de patiënt/cliënt een herinnering en 14 dagen de tijd om de factuur zonder ophoging van kosten alsnog te voldoen.
  5. Voldoet de patiënt/cliënt  niet binnen 14 dagen na de herinnering aan zijn betalingsverplichting dan is de oefentherapeut gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen dan wel deze door derden te laten uitvoeren.
  6. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de patiënt/cliënt.
  7. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist worden aangemerkt. 
  8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard. 
  9. Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
  10. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.